moduł do automatycznego, cyklicznego wysyłania powiadomień e-mail, sms, ostrzeżeń!

 

Automatyczne wysyłanie wiadomości do klientów

Dodatek powiadomienia wysyła cylkicznie wiadomości do klientów spelniających zadane kryteria. Pula klientów do których trafia wiadomości może być ograniczona do grupy, grupy komputera, do urządzenia/sieci pod które sa podpięci, statusu klienta, typu łącza.

Wiadomości mozna wysyłać cyklicznie lub jednorazowo.

Dodatkowo, wiadomość może zostać wysłana w odpowiedzi na zdażenia takie jak:

 • wystąpienie zadłużenia o określonej wysokości,
 • otrzymanie wpłaty od klienta,
 • wystawienie nowej faktury klientowi.

Wiadomości mogą zostać dostarczone klientowi w postaci email, sms lub komunikatu w przeglądarce.

Raport z działania dodatku dostępny jest w postaci logów w LMS.

Konfiguracja

W Konfiguracja » Interfejs użytkownika należy uzupełnić następujące zmienne:

 • smsapifrom – Pole nadawcy w SMSAPI lub wartość FALSE jeśli wysyłamy wiadomość ECO.
 • smsapiuser – Login do SMSAPI.
 • smsapipass – Hasło do SMSAPI.
 • indebted_mail – Domyślna wiadomość e-mail dla zdażenia "zadłużenie".
 • indebted_sms – Domyślna wiadomość SMS dla zdażenia "zadłużenie".
 • invoice_mail – Domyślna wiadomość e-mail dla zdażenia "faktura".
 • invoice_sms – Domyślna wiadomość SMS dla zdażenia "faktura".
 • payment_mail – Domyślna wiadomość e-mail dla zdażenia "wpłata".
 • payment_sms – Domyślna wiadomość SMS dla zdażenia "wpłata".

Zdażenia

Podczas tworzenia powiadomienia możemy wybrać zdażenie, po wykryciu którego dane powiadomienia ma zostać uruchomione. Zdażenie jest sprawdzane w momencie, w którym uruchamiane jest wysyłanie powiadomienia ( patrz sekcja "Cykle" ). Zdefiniowane zostały następujące typy zdażeń:

 • zadłużenie – Jeśli w momencie wysyłania powiadomienia dany klient posiada zadłużenie większe od zadanej kwoty lub zadanej wielokrotności taryfy to powiadomienie zostanie do niego wysłane.
 • faktura – Jeśli w ciągu 24 godzin poprzedzających moment wysyłania powiadomienia klientowi została wystawiona faktura to dostanie on powiadomienie.
 • wpłata – Jeśli w ciągu 24 godzin poprzedzających moment wysyłania powiadomienia klientowi została zaksięgowana wpłata to dostanie on powiadomienie.

Zmienne

W treści wiadomości można wykorzystać następujące zmienne:

 • %cid – ID danego klienta
 • %customer – Imię i nazwisko klienta ( lub nazwa firmy )
 • %balance – Aktualnie saldo klienta
 • %pin – Pin klienta
 • %bankaccount – Numer konta bankowego klienta
 • %payment – Kwota ostatniej wpłaty klienta
 • %last_10_in_a_table – Ostatnie 10 operacji finansowych klienta ( wpłaty i obciążaenia )

Cykle

Dodatek pozwala na ustawienie cykli wysyłania wiadomości w sposób podobny do unixowego crona. Nie można jednak używać /.

Domyślne ustawienie (5 × * ) powoduje wysyłanie powiadomienia co minutę. Ustawienie wartości innej niż * powoduje zmianę zachowania, przykłady:

 • ustawienie pola minuta i pozostawienie pozostałych z * powoduje że powiadomienie zostanie wysłane co godzinę o określonej minucie, codziennie
 • ustawienie pola minuta i godzina i pozostawienie pozostałych z * powoduje że powiadomienie zostanie wysłane o określonej godzinie, codziennie

Stany powiadomienia

Powiadomienie może występować w trzech stanach:

 • aktywne – Stan aktywny sygnalizowany jest kolorem zielonym na liście powiadomień oraz zapaloną żarówką. Jest to domyślny stan po utworzeniu powiadomienia. Oznacza to że powiadomienie jest brane pod uwage przez silnik wysyłania powiadomień i przy najbliższym jego uruchomieniu, o ile zostana spełnione warunki cylku, zostaną wysłane dane powiadomienia. Kliknięciu aświeconej żarówki w wierszu powiadomienia powoduje przejście z tego stanu do stanu nieaktywności.
 • nieaktywne – Stan nieaktywny sygnalizowany jest kolorem czerwonym i ikona zgaszonej żarówki. Powiadomienia w tym stanie nie są brane pod uwagę przez siinik wysyłania powiadomień. Klikniecie zgaszonej żarówki powoduje zmianę z tego stanu na aktywny.
 • usunięte – Stan usunięcia powiadomienia sygnalizowany jest kolorem szarym i brakiem ikonki żarówki. Powiadomienia w tym stanie nie sa brane pod uwagę przez silnik wysyłania powiadomień i nie można ich już aktywować.przykład